They be actin like they drunk
读后感:wink.gif


唐僧给孙悟空的信:                   
 悟空徒儿:
   那天正在开会,没有接你电话。会场有监控,有些事电话也说不清楚。
   回想取经路上的艰难困苦,没有你,为师早被妖怪吃掉变成肥料了。我知...
keepinlove | 评论(81) | 引用(156) | asas | May 10, 2012, 4:42 pm